Ὁ ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, ὁ ἅγιος τῆς τεχνολογίας

Χριστόδουλος Ἀ. Πρωτοπαπᾶς, CEO Hellas Sat

Κανένας Ἅγιος μέχρι σήμερα ἀπὸ τὸ Συναξάρι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν ἔχει τόση μεγάλη σχέση μὲ τὴ σύγχρονη τεχνολογία ὅση ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης. Ἡ σοφία ποὺ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ εἶχε ἀποκτήσει ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἦταν μοναδική, ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος καὶ τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε ὅταν ἦταν στὴ ζωὴ ἢ μετὰ τὸ θάνατό του ἦταν τόσο σημαντικὰ ποὺ ἄφηνε ἐμᾶς τοὺς «τεχνολόγους ἀλόγους» ὅπως σωστὰ λέει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία.

Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἔζησε σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπου ἀναπτυσσόταν μὲ ραγδαῖο ρυθμὸ ἡ τεχνολογία καὶ οἱ διάφορες ἄλλες ἐπιστῆμες σὲ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα σὲ τέτοιο σημεῖο ποὺ κάποιοι ὀρθόδοξοι στοχαστὲς τῆς ἐποχῆς του εἶχαν ξεκινήσει νὰ δαιμονοποιοῦν καὶ νὰ κακίζουν τὴν τεχνολογικὴ πρόοδο.

Κατὰ τὰ τελευταῖα 30 χρόνια της ἐπὶ γῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ἡ τεχνολογία ἔχει κάνει σοβαρὰ βήματα: Ὁ ἄνθρωπος πάτησε στὸ φεγγάρι, ἀναπτύχθηκε ἡ ραδιοφωνία καὶ ἡ τηλεόραση, ἀναπτύχθηκε ἡ ἰατρικὴ καὶ ἡ νανοτεχνολογία, προχώρησε ἡ ἔρευνα γιὰ τὰ στοιχειώδη σωματίδια, ξεκίνησε ἡ ἀνάπτυξη τῶν ὑπολογιστῶν καὶ τῆς μηχανογράφησης, οἱ σεισμογραφικὲς ἔρευνες, ἡ ἀστρονομία, ἡ τεχνολογία τῶν ὑλικῶν κλπ.

Ἦταν πάρα πολλὲς οἱ περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες καταξιωμένοι ἐπιστήμονες ἐπισκέπτονταν τὸν Ἅγιο Πορφύριο γιὰ νὰ τοῦ περιγράψουν καὶ νὰ τοῦ ἀνακοινώσουν μὲ χαρὰ καὶ ἐνδόμυχη ὑπερηφάνεια μιὰ ἐπιστημονική τους ἀνακάλυψη καὶ νὰ μένουν οἱ ἴδιοι ἄφωνοι ἀπὸ τὶς ἐπιστημονικὲς παρατηρήσεις, συμβουλὲς καὶ συμπληρώσεις ποὺ ἔκανε ὁ Ἅγιος στὴ δική τους ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐπιστημονικὴ ἔρευνα.

Ἀστρονόμοι πήγαιναν νὰ τοῦ ποῦν ὅτι ἀνακάλυψαν πλανῆτες μὲ ἰσχυρὰ ἀστρονομικὰ τηλεσκόπια καὶ τοὺς καθοδηγοῦσε νὰ ἀνακαλύψουν ἄλλους μεγαλύτερης σημασίας διπλανοὺς μὲ αὐτοὺς ποὺ ἀνακάλυψαν. Καθηγητὲς τῆς Ἰατρικῆς πήγαιναν μὲ χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμὸ νὰ τοῦ ἀναφέρουν γιὰ μιὰ ἐξειδικευμένη καὶ καινοτόμο ἰατρικὴ μέθοδο θεραπείας μιᾶς ἀσθένειας καὶ προσγειώνονταν μένοντας ἄφωνοι ὅταν μὲ ὑψηλοὺς ἰατρικοὺς ὅρους καὶ ἄλλη ἐπιστημονικὴ ὁρολογία διόρθωνε τὴν ἔρευνά τους.

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὅταν ἦλθε στὴν Ἑλλάδα ἡ ἰδιωτικὴ ραδιοφωνία καὶ κάποιοι ἄλλοι ἱερωμένοι ἔβλεπαν μὲ σκεπτικισμὸ τὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ἴδιος χαιρόταν σὰν μικρὸ παιδὶ γιὰ τὴν ἐξέλιξη καὶ κρατοῦσε καθημερινὰ ἕνα τρανζιστοράκι γιὰ νὰ ἀκούει τὸ Σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶναι πολλὰ τὰ θαύματα ποὺ ἔχουν καταγραφεῖ καὶ εἶχε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ κάνει ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὅταν ἦταν στὴ ζωὴ βλέποντας καὶ ἀναγνωρίζοντας μὲ τὰ δικά του μάτια τὰ γεωλογικὰ στρώματα τοῦ ὑπεδάφους καλύτερα καὶ ἀπὸ κάθε σεισμολογικὴ ἔρευνα, τοὺς γαλαξίες καὶ τὸ σύμπαν ὁλόκληρο, πιὸ μακριὰ καὶ ἀπὸ τὸ πιὸ προηγμένο ἀστρονομικὸ τηλεσκόπιο καὶ τὰ κύτταρα καὶ τοὺς ἰοὺς τῶν ἀσθενειῶν, πιὸ ἀναλυτικὰ καὶ ἀπὸ τὸ καλύτερο ἠλεκτρονικὸ μικροσκόπιο.

Ὁ Ἅγιος λίγο πρὶν τὴν κοίμησή του, ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, εἶχε προβλέψει τὴν ἐπανάσταση ποὺ θὰ ἔφερνε σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα τὸ Ἴντερνετ. Ἔλεγε τότε: «Τί ὡραῖα ποὺ θὰ εἶναι ὅταν τὰ κομπιοῦτερ θὰ μιλοῦν μεταξύ τους!» καὶ πράγματι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἴντερνετ στηρίζεται σὲ αὐτὴ τὴ δυνατότητα καὶ ἰδιότητα ποὺ ἔχουν τὰ κομπιοῦτερ καὶ μιλοῦν μεταξύ τους στὸ ἕνα παγκόσμιο ὑπερδίκτυο τοῦ Ἴντερνετ.

Τὸ μεγαλύτερο ὅμως καὶ κατὰ τὴν ἄποψή μου μοναδικὸ θαῦμα ποὺ ἔχει καταγραφεῖ καὶ ἔχει κάνει ὁ Ἅγιος Πορφύριος ποὺ συγκλονίζει τοὺς τεχνολόγους καὶ τοὺς φυσικοὺς εἶναι ἡ συστολὴ τοῦ χρόνου ὄχι γιὰ μερικὰ κλάσματα τοῦ δευτερολέπτου ποὺ πασχίζουν σήμερα οἱ φυσικοὶ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴ θεωρία τῆς σχετικότητας καὶ τὴ φυσικὴ τῶν ὑψηλῶν ἐνεργειῶν νὰ πραγματοποιήσουν, ἀλλὰ πάνω ἀπὸ μιὰ ὥρα. Ἡ μόνη ἀναφορὰ στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας Πίστη παρόμοιου θαύματος γιὰ τὴν ἐπέμβαση στὸ χρόνο βρίσκεται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὅταν ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ὕψωσε τὰ χέρια του σὲ σημεῖο τοῦ σταυροῦ γιὰ νὰ «σταθεῖ ὁ ἥλιος» καὶ νὰ παραταθεῖ ἡ ἡμέρα γιὰ νὰ νικήσουν οἱ Ἰσραηλίτες στὸ λόφο τῆς Γαβαῶν. Ἡ διαφορὰ ὅμως στὴν περίπτωση τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, ἦταν ὅτι ἡ μεταβολὴ τοῦ χρόνου πραγματοποιήθηκε μόνο γιὰ μιὰ ὁμάδα μοναχῶν καὶ ὄχι γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Μιὰ τέτοια συστολὴ τοῦ χρόνου μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ σήμερα μὲ βάση τὴ θεωρία τῆς σχετικότητας γιὰ κάποιο ἀντικείμενο ποὺ κινεῖται μὲ ταχύτητα μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτὴ τῆς ταχύτητας τοῦ φωτὸς καὶ πραγματικὰ ὡς τεχνολόγο ἐπιστήμονα μὲ ἀφήνει ἄφωνο, διότι ἀκόμα δὲν πραγματοποιήθηκε παρὰ σὲ κάποια σωματίδια ποὺ δὲν ἔχουν μάζα.

Τὸ πιὸ πάνω θαῦμα μαρτυρεῖται ἀπὸ τὶς Μοναχὲς καὶ τὴ σημερινὴ Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Μακρινοῦ Μεγάρων σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ βιβλία τῶν θαυμάτων τοῦ Ἁγίου. Οἱ Μοναχὲς αὐτὲς ἐπισκέφθηκαν τὸν Ἅγιο στὸ Ἡσυχαστήριό του στὸ Μήλεσι καὶ ἤθελαν νὰ φύγουν νωρὶς γιὰ νὰ προλάβουν νὰ πᾶνε στὸ μοναστήρι προτοῦ κλείσει ἡ ἐξώπορτα. Ὅμως ὁ Ἅγιος εἶχε μαζί τους πολὺ κέφι καὶ δὲν τὶς ἄφηνε νὰ φύγουν. Οἱ μοναχές του ἔλεγαν ὅτι ἔπρεπε νὰ πᾶνε ἀλλὰ αὐτὸς τοὺς ἔλεγε, «μείνετε ἀκόμα λίγο καὶ ἔχει ὁ Θεός». Τελικὰ αὐτὲς ἔκαναν ὑπακοὴ στὸν Ἅγιο καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὴ ὥρα ξεκίνησαν μὲ ἕνα ταξὶ γιὰ τὸ μοναστήρι τους πολὺ καθυστερημένες. Δὲν ἔφτανε ἡ καθυστέρηση ποὺ εἶχαν ὅταν ξεκίνησαν, ἀλλὰ καὶ ὁ ὁδηγὸς τοῦ ταξὶ πήγαινε πάρα πολὺ ἀργά, διότι εἶχε πάρα πολὺ κίνηση ὁ δρόμος. Οἱ μοναχὲς ἦταν ἀπελπισμένες γιὰ τὴν καθυστέρηση ποὺ θὰ εἶχαν ὅταν θὰ πήγαιναν στὸ μοναστήρι τους, διότι ὅπως μετροῦσαν τὸ χρόνο θὰ πήγαιναν ἐκεῖ ἀρκετὴ ὥρα μετὰ ποὺ θὰ ἔκλεινε ἡ εἴσοδος τοῦ Μοναστηριοῦ. Μὲ μεγάλη τους ἔκπληξη εἶχαν διαπιστώσει ὅτι εἶχαν φτάσει στὴν ὥρα τους τὸ Μοναστήρι, σὰν νὰ καὶ εἶχαν περάσει μόνο δεκαπέντε λεπτὰ ἀπὸ τότε ποὺ εἶχαν φύγει ἀπὸ τὸ Μήλεσι. Τὸ πιὸ πάνω θαῦμα μὲ ἔχει προβληματίσει γιὰ πολλὰ χρόνια γιατί γιὰ μένα εἶναι ἀπὸ τὶς λίγες θαυματουργικὲς ἐπεμβάσεις στὸ χωροχρόνο ποὺ ἔχουν καταγραφεῖ στὴν Ὀρθόδοξή μας Παράδοση καὶ δὲν μπορεῖ νὰ δικαιολογηθεῖ μὲ τὴ συμβατικὴ σύγχρονη ἐπιστημονικὴ γνώση.

Δὲν θέλω νὰ ἀναφερθῶ στὴ βοήθεια ποὺ προσέφερε καὶ συνεχίζει νὰ προσφέρει μὲ θαυματουργικὸ τρόπο ἀπὸ τὸ 2001 ὁ Ἅγιος στὸ διαστημικὸ πρόγραμμα HELLAS SAT, ἀλλὰ οὔτε καὶ στὰ ἄλλα προορατικά του χαρίσματα ποὺ ἄφηναν ἀμήχανο ὅποιο δεχόταν τὴ χάρη του. Ἐξετάζοντας ὅμως τὸν Ὀρθόδοξο Συναξαριστὴ διαπιστώνει κάποιος ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀκόμα Ἅγιος προστάτης τῆς ἔρευνας καὶ τῆς τεχνολογίας καὶ γιὰ αὐτὸ θεωρῶ ὅτι ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης δίκαια μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς ὁ σοφὸς Ἅγιος της σύγχρονης ἔρευνας καὶ τεχνολογίας.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 570
Κειμενοθήκη: 2.204
Εἰκονοθήκη: 34.955
Ἠχοθήκη: 9.481
Βιντεοθήκη: 59
καταφορτώσεις: 381.305
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.539.883
Τελευταία ἐνημέρωσις:
28 Μαϊ 2018, 00:00:11