Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
(διάταξις σταθερά, πλὴν Κυριακῶν, κανόνος ὀκτωήχου & προκειμένου ἑσπερινοῦ)
Φυλλάδες μὲ μουσικὰ κείμενα Σπυρίδωνος Γεωργακοπούλου (†2013) ἐδῶ & ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.