Ἐφαρμογὴ «Ἁγία Γραφὴ & λειτουργικὰ κείμενα»

Ἁγία Γραφὴ & λειτουργικὰ κείμενα

Ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση ἀπὸ τὸ Ἡσυχαστήριον «Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος»

Κυκλοφόρησε ἐφαρμογὴ γιὰ φορητὲς συσκευές, ὅπου περιέχονται σὲ πλῆρες πολυτονικό, ὅλα τὰ κείμενα Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης, καθὼς καὶ τὰ λειτουργικὰ βιβλία Ἀποστολοευαγγέλια, 12 Μηναῖα, Παρακλητική, Τριώδιον, Πεντηκοστάριον, Ὡρολόγιον, Ψαλτήριον, Εὐχολόγιον, Ἱερατικόν, Ἀρχιερατικόν, συλλογὲς ἀκολουθιῶν καὶ διάφορες τυπικὲς διατάξεις.

περισσότερες πληροφορίες καὶ ἀπόκτηση τῆς ἐφαρμογῆς:

Apple iOS iPhone/iPad (v.1.0, 11-03-2014) (v.2.0, 09-10-2015) [url]

Android smartphone/tablet (v.1.0, 14-06-2015) [url]

Διαβάστε περισσότερα: Ἐφαρμογὴ «Ἁγία Γραφὴ & λειτουργικὰ κείμενα»