Ἁγία Γραφὴ & λειτουργικὰ κείμενα

Ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση ἀπὸ τὸ Ἡσυχαστήριον «Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος»

Κυκλοφόρησε ἐφαρμογὴ γιὰ φορητὲς συσκευές, ὅπου περιέχονται σὲ πλῆρες πολυτονικό, ὅλα τὰ κείμενα Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης, καθὼς καὶ τὰ λειτουργικὰ βιβλία Ἀποστολοευαγγέλια, 12 Μηναῖα, Παρακλητική, Τριώδιον, Πεντηκοστάριον, Ὡρολόγιον, Ψαλτήριον, Εὐχολόγιον, Ἱερατικόν, Ἀρχιερατικόν, συλλογὲς ἀκολουθιῶν καὶ διάφορες τυπικὲς διατάξεις.

περισσότερες πληροφορίες καὶ ἀπόκτηση τῆς ἐφαρμογῆς:

Apple iOS iPhone/iPad (v.1.0, 11-03-2014) (v.2.0, 09-10-2015) [url]

Android smartphone/tablet (v.1.0, 14-06-2015) [url]


Συνολικῶς παρατίθενται 880 ἔγγραφα, 50 ἑκατομμύρια χαρακτῆρες. Δίδεται δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσεως πολλῶν ἐγγράφων, σημείωση σελιδοδεικτῶν, αὐξομείωση μεγέθους γραμμάτων. Χρησιμοποιεῖται ἡ διχρωμία μελάνης καὶ πορφύρας σὲ ὠχρὸ ὑπόβαθρο κατὰ τὴν παραδοσιακὴ ἐκκλησιαστικὴ τυπογραφία.

ἀναλυτικότερα, ἐπιπλέον πληροφορίες, σὲ πιὸ ἀνεπτυγμένα περιεχόμενα.

Ἁγία Γραφή (Παλαιὰ & Καινὴ Διαθήκη)
Εὐαγγελιάριον & Ἀπόστολος (Εὐαγγελικὰ & Ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα)
Μηναῖα: Ἀκολουθίες τοῦ ἐνιαυτοῦ κατὰ ἡμερομηνία
Ὀκτώηχος (Παρακλητική): Ὕμνοι ἑβδομάδος κατ᾿ ἦχον
Ὡρολόγιον: Ἀκολουθίες νυχθημέρου (Μεσονυκτικόν, Ὄρθρος, Ὧραι, Ἑσπερινός, Ἀπόδειπνα κλπ.)
Τροπάρια τοῦ ἐνιαυτοῦ (Ἀπολυτίκια-Κοντάκια-Μεγαλυνάρια τῶν καθ᾿ ἡμέραν τιμωμένων ἁγίων)
Τριώδιον: Ἀκολουθίες τῆς περιόδου τοῦ Τριωδίου
Πεντηκοστάριον: Ἀκολουθίες τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου
Εὐχολόγιον (μικρὸν & μέγα), Διακονικόν, Ἱερατικόν, Ἀρχιερατικόν.
Διάφοροι τύποι Λειτουργιῶν, ἀρχαῖες ἀκολουθίες, μυστήρια ἐντὸς λειτουργίας.
Διάφορες τυπικὲς διατάξεις.